Zawartość katechizmu

Spis treści:
Akt wiary
Akt nadziei
Akt miłości
Akt żalu
Główne prawdy wiary
Dwa przykazania miłości
Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)
Pięć przykazań kościelnych (aktualna wersja)
Osiem błogosławieństw
3 cnoty Boskie
4 cnoty główne (kardynalne)
7 cnót głównych
7 grzechów głównych
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Grzechy cudze
Najważniejsze dobre uczynki
Uczynki miłosierne wobec ciała
Uczynki miłosierne wobec duszy
Tajemnice Różańca św.
7 Sakramentów świętych
Pięć warunków Sakramentu Pokuty
Dary Ducha Świętego
Owoce łaski Ducha Świętego
Doskonałość chrześcijańska
Rady ewangeliczne
Pozdrowienia chrześcijańskie
Ostateczne rzeczy człowieka
Wyznanie wiary (Credo) (nowe)
Wyznanie wiary (Akład Apostolski) (stare)

Modlitwy:
Anioł Pański
Modlitwa Pańska (Ojcze nasz)
Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo)
Duszo Chrystusowa
Modlitwa do Anioła Stróża
Modlitwa za zmarłych
Egzorcyzm Leona XIII
Uwielbienie Najświętszego SakramentuUwielbienie
Trójcy Przenajświętszej (Chwała Ojcu)

KATECHIZM:

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć,
2. Sąd Boży,
3. Niebo albo piekło.

Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich.
2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Nie pożądaj rzeczy bliźniego.

Pięć przykazań kościelnych (aktualna wersja)
1. W niedziele i święta nakazane we Mszy św. pobożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym przyjąć komunię świętą.
4. Posty nakazane zachowywać, a w czasie pokutnym powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Osiem błogosławieństw

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Uczynki miłosierne wobec ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierne wobec duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

7 cnót głównych

1. Pokora
2. Hojność
3. Czystość
4. Miłość
5. Umiarkowanie
6. Cierpliwość
7. Gorliwość i pracowitość

3 cnoty Boskie
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość

4 cnoty główne (kardynalne)
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Umiarkowanie
4. Męstwo

7 grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Umyślne zabójstwo
2. Grzech sodomski
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot
4. Zatrzymywanie zapłaty sługom i robotnikom

Grzechy cudze
1. Radzić do grzechu.
2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć.
3. Zezwalać na grzech drugiego.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć na grzech cudzy.
7. Nie karać grzechu.
8. Pomagać do grzechu.
9. Uniewinniać grzech cudzy.

Modlitwa Pańska (Ojcze nasz)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje.
Przyjdź królestwo Twoje.
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo)
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej (Chwała Ojcu)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wyznanie wiary (Credo) (nowe)
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
l w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, l za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
l zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, l wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
l powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
l oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.

Wyznanie wiary (Akład Apostolski) (stare)
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekeł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Tajemnice Różańca św.

Część I – radosna ( odmawiamy w poniedziałki i soboty )

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II – światła ( odmawiamy w czwartki )

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Cud w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na Górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część III – bolesna ( odmawiamy we wtorki i piątki )

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga krzyżowa Pana Jezusa
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Część IV – chwalebna (odmawiamy we środy i w niedziele )

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie N.M.P. na Królową nieba i ziemi

7 Sakramentów świętych
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Najwiętszy Sakrament
4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

Pięć warunków Sakramentu Pokuty
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom.

Dary Ducha Świętego
1. Dar mądrości.
2. Dar rozumu.
3. Dar umiejętności.
4. Dar rady.
5. Dar męstwa.
6. Dar pobożności.
7. Dar bojaźni Bożej.

Owoce łaski Ducha Świętego
1. Miłość
2. Radość
3. Pokój
4. Cierpliwość
5. Łaskawość
6. Dobroć
7. Uprzejmość
8. Cichość
9. Wierność
10. Skromność
11. Wstrzemięźliwość
12. Czystość

Doskonałość chrześcijańska
1. Unikaj złego
2. Czyń dobrze
3. Naśladuj Chrystusa

Rady ewangeliczne
1. Dobrowolne ubóstwo
2. Dozgonna czystość
3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa

Pozdrowienia chrześcijańskie
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
– Na wieki wieków. Amen.

(również przy pracy) Szczęść Boże!
– Szczęść Boże! (lub: Daj, Panie Boże!)

Chrystus Zmartwychwstał!
– Prawdziwie Zmartwychwstał!

Zostańcie z Bogiem!
– Boże prowadź!

Króluj nam Chryste!
– Zawsze i wszędzie!

Uwielbienie Najświętszego Sakramentu
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze do pomocy.
Broń mnie od wszystkiego złego
I zaprowadź do żywota wiecznego.

Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
– I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
Oto Ja Służebnica Pańska.
– Niech ni się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo…
A Słowo stało się ciałem.
– I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W okresie wielkanocnym zamiast „Anioł Pański ” odmawia się:
Królowo nieba , wesel się, Alleluja,
Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja,
Módl się za nami do Boga, Alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
– Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
Módlmy się:
Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Egzorcyzm Leona XIII
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nasza obrona. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Duszo Chrystusowa
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do Siebie, Abym ze Świętymi twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen.

Uwielbienie Najświętszego Sakramentu
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlitwa za zmarłych
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.